Методична скринька

Методична робота в ЗДО «Троянда» ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням професійної та особистої зрілості педагогів.
Адміністрація закладу в процесі організації методичної роботи з педагогічними кадрами проводить постійний пошук змісту, стилю, нових форм спілкування з людьми в особистісно орієнтованій освіті. Педагогічний колектив закладу постійно працює над створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю вихователів.

Головною метою організації методичної роботи стало не лише надання реальної, дієвої допомоги педагогічним кадрам, але й активізація творчого потенціалу кожного педагога шляхом використання інтерактивних методів та форм роботи.
Керуючись Законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту»,  «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Статутом дошкільного навчального закладу,Базовим компонентом дошкільної освіти (наказ МОН №33, від 12.01.2021) ,  програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»,  а також на виконання листа Міністерства освіти і науки України №1/12490-23 від 21.08.2023р. №1/9-386 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році», зважаючи на аналіз освітньої роботи в 2022-2023 н.р., враховуючи досягнення і перспективи розвитку ЗДО, педагогічний колектив разом із батьками та громадськістю вважає за доцільне в 2023-2024 н.р. працювати над реалізацією таких пріоритетних завдань:

 1. Забезпечення координації дій  закладу та сім’ї у вихованні
 2. Трудових навичок дошкільників, сприяння ранній профорієнтації дошкільників.
 3. Створення в закладі здоров’я збережувальної системи через виховання у дітей та їхніх батьків емоційно-ціннісного ставлення до власного здоров’я, оптимальну організацію рухового режиму дошкільників.
 4. Створення умов для досягнення стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності, на мобільність колективу в рамках впровадження концепції «Нова українська школа».

Методична робота закладу спрямована на:

 • стимулювання творчого потенціалу педагогів;
 • підвищення педагогічної культури педагогів;
 • вдосконалення педагогічної майстерності;
 • розвиток спеціальних умінь та навичок;
 • формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Мета методичної роботи:вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Напрямки методичної роботи:

 • підвищення соціально – психологічної культури вихователів;
 • вдосконалення педагогічної майстерності;
 • сприяння в опануванні  національною історією, мовою і побутовою культурою;
 • розвиток спеціальних умінь та навичок.

Принципи методичної роботи:

 • педагогічна співпраця з вихователем;
 • робота в режимі довіри, доброзичливості;
 • творча атмосфера , стимулювання творчої активності;
 • принцип допоміжного та регульованого контролю;
 • надання вихователеві права вибору;
 • системність методичних заходів;
 • принцип «Я – повідомлень” у спілкуванні;
 • щоденна допомога;
 • випереджувальний характер методичної роботи.

Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:

Колективні:

 • інструктивно-методичні наради;
 • педагогічні ради;
 • педагогічні читання;
 • теоретичні семінари;
 • семінари-практикуми;
 • колективні перегляди освітнього процесу.

Групові:

 • методичні об’єднання вихователів дошкільних груп;
 • робота творчих груп;
 • консультації.

Індивідуальні:

 • наставництво;
 • самоосвіта;
 • взаємовідвідування;
 • робота над проблемними питаннями;
 • атестація.

Систематично з педагогами проводяться методичні дні, на яких знайомлять вихователів з новинками методичної та педагогічної літератури, періодичними виданнями, організовується методична робота.
Для того, щоб вирішити складні завдання, що по¬стають перед  закладом, методичний кабінет ретельно вивчає педагогічний колектив — що є основою створення структури методичної роботи з педагогічними кадрами. Методична робота в нашому  ЗДО є максимально гнучкою, а саме: сприяє розвит¬ку творчості, ініціативи, підвищує якість освітнього процесу. Вирішення окреслених завдань здійснюється шляхом пошуку нового змісту, форм і методів роботи з педагогічним колективом.

В нашому закладі стимулювання творчого потенціалу базується на принципах методичної роботи:

 • педагогічна співпраця з вихователем;
 • робота в режимі довіри, доброзичливості;
 • творча атмосфера , стимулювання творчої активності;
 • принцип допоміжне – регульованого контролю;
 • надання вихователеві права вибору;
 • системність методичних заходів;
 • принцип «Я – повідомлень” у спілкуванні;
 • щоденна допомога;
 • випереджувальний характер методичної роботи.

Осередком методичної роботи в закладі є методичний кабінет:

В методичному кабінеті закладу створені умови для організації методичної роботи.
Інформаційні матеріали:

 • нормативні документи, інструктивно – методичні матеріали;
 • матеріали з правової освіти;
 • управління та контроль;
 • ділові дані про педпрацівників ЗДО;
 • матеріали атестації педпрацівників;
 • робота з батьками;
 • матеріали участі ЗДОв заходах міста, області;
 • фото, відео – матеріали.

Вся методична робота в закладі підпорядкована систематичному плану роботи, який складається на основі глибокого аналізу за минулий навчальний рік, комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До річного планування залучаються працівники закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити,побажання,зауваження.
Види і форми планування освітнього процесу в закладі обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року. При плануванні роботи  керуємося принципом актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності.
Професійному зростанню педагогічних працівників закладу сприяють курси підвищення кваліфікації при ОІППО, відвідування семінарів, методоб’єднань, участь у роботі творчих груп, самоосвіта.

В закладі створені умови для підвищення професійного рівня та формування компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. Відповідно до річного плану в закладі створена творча група з досвічених вихователів, яка працює над вивченням інноваційних технологій, опрацюванням актуальних для дошкільного закладу питань та впровадженням їх в практику роботи з дітьми. Найголовнішою формою роботи з педагогічними кадрами в нашому  закладі є педагогічна рада, яка керується у своїй діяльності Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про заклад дошкільної освіти», Статутом ЗДО. Важливою й найефективнішою формою методичної роботи з вихователями є проведення відкритих занять, які мають відповідати сучасним вимогам, бути інтегрованими з використанням інноваційних технологій. Працюючи над проблемою впровадження інноваційних технологій в практику роботи з дітьми, педагоги проводять інтегровані, тематичні, комплексні заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує належну продуктивність діяльності дітей.

 

***********************************************************************************************************************

Дорогі батьки та колеги!

В цей надзвичайно складний для нас усіх час підтримуймо один одного. Ми щиро віримо, що війна завершиться нашою перемогою. Діти з радістю повернуться у дитячі садочки! Дай Боже, щоб у них не було психологічних травм, щоб не перетворились на маленьких дорослих з болем та душевними ранами.

Слава Україні!

Іграшка дарує радість дітям

Іграшка – це предмет, спеціально призначений для ігор, забезпечення ігрової діяльності дітей і дорослих.

За образним висловом А. С. Макаренко, іграшка-це «матеріальна основа гри, вона вкрай необхідна для розгортання ігрової діяльності».

Е.А. Флерина справедливо зазначала, що іграшка «вчить дитину жити і діяти».

К. Д. Ушинський одним з перших звернув увагу на те, що іграшка-це своєрідна школа виховання почуттів дитини.

Висновок: іграшка поряд з дитячою книгою – перший твір мистецтва, яке входить в життя малюка; будучи частиною загальнолюдської культури, іграшка має велику педагогічну цінність, тому що сприяє всебічному гармонійному розвитку особистості кожної дитини-дошкільника.